Pintando a historiaORIENTACIONS: Baseándote nos seguintes documentos debes compoñer un texto sobre A consolidación da democracia: os gobernos do PSOE. Na redacción debes abordar as seguintes cuestións: a confirmación da democracia coa victoria do PSOE, as medidas dos distintos gobernos socialistas e os principais problemas aos que se enfrentaron e a crise do útlimo goberno. Recorda que non se trata de responder a preguntas illadas, senón de realizar unha composición coherente e argumentada, e que na avaliación se terán en conta os coñecementos, a utilización dos documentos e a corrección da expresión escrita.
DOC. 1: Discurso de investidura de Felipe González en 1982. Diario ABC, 1 de decembro de 1982
«O Goberno cumprira e fará cumprir a lei. Non permitiremos ningunha actuación ao marxe da Constitución (…) Nin o terror, ni a chantaxe, ni os intentos involucionistas desviarán a decisión do Goberno de facer cumprir a Constitución (…)
Examinaremos tamén con toda atención os termos da nosa relación defensiva e de cooperación cos Estados Unidos de América e reestudiaremos, có rigor necesario para a defensa dos nosos intereses e da nosa dignidade, a decisión adoptada polol anterior Goberno español en relación có Tratado do Atlántico Norte, mantendo os nosos compromisos co pobo español».
DOC. 2: Resultado das eleccións xerais de 1986


DOC.3: Caso Filesa (1991): El escándalo que desveló la financiación irregular del PSOE, teinteresa.es, 18 de octubre de 2013


O Tribunal impón aos exresponsables do entramado de Filesa -a través do cal se financiou irregularmente ao PSOE-, Luis Oliveró e Alberto Flores, sendas penas de dez años de cárcere, seis de inhabilitación e multa de máis de 259 millóns de pesetas (...). A excoordinadora de finanzas do PSOE Aida Alvarez e Miguel Molledo, conselleiro delegado da empresa Distribuidora Express, son condenados a dous anos, catro meses e un día de prisión e multa de cen mil pesetas (...) cada un por falsidade continuada en documento mercantil. Por último, Juan Antonio Molina Vivas, expresidente da empresa Enasa,e Eugenio Marín García, exdirector xeneral de Cepsa, son condenados a seis meses de cárcere por apropiación indebida con especial gravidade.

FRANQUISMO

TRANSICIÓN


Composicións obrigatorias:  Os alumnos deben elaborar unha das tres opcións do periodo franquista e o modelo do período da  Transición.
Prazo límite de entrega (poden entregarse antes): 
- Composicións do Franquismo (opcionales e obrigatoria) mércores 24 de abril
-Composición da Transición: martes 7 de maio
FRANQUISMO A
ORIENTACIÓNS: Os seguintes documentos serven de base para realizar unha composición sobre a instauración e institucionalización do réxime franquista. Comezada durante a guerra civil marcando as diferencias coa democracia, nos seguintes anos diferentes textos legais van conformando o réxime: a implantación do sindicalismo vertical , a creación dun seudoparlamento á medida  ou a codificación de dereitos e deberes dos españois son exemplos representativos.
Doc.1.-Discurso de Francisco Franco (18 de xullo de 1938), en conmemoración do Alzamiento Nacional:
“Correspóndenos a paladinaxe dunha fe, unha civilización e unha cultura gravemente ameazadas polos principios roxo-comunistas (...).Á irresponsabilidade política dos partidos liberais, sucede a unidade da nosa Cruzada, organicamente constituída; a un Estado neutro e sen ideais, sustitúelle o misional e totalitario, que orienta ó pobo sinalándolle o camiño (...).
Hai que soldar ó pobo, dividido polos partidos, hai que unir medio século de separacións; hai que borrar os prexuízos da loita de clases; (...) hai que elevar os principios do Movimiento”.
Doc.2.-Lei de creación das Cortes Españolas (17 de xullo de 1942):
“Continuando na Xefatura do Estado a suprema potestade de dictar normas xurídicas (...), o órgano que se crea significará, á vez que un eficaz instrumento de colaboración naquela función, principio de autolimitación para unha institución máis sistemática do poder (...).Art. 1.-As Cortes son o órgano superior de participación do pobo español nas tarefas do Estado. É misión principal das Cortes a preparación e elaboración das leis, sen prexuízo da sanción que corresponde ó Xefe do Estado. Art. 2.-As Cortes compóñense de Procuradores natos e electivos, a saber: a)Os ministros. b)Os conselleiros nacionais de F.E.T. y de las J.O.N.S. c)O Presidente do Consello do Estado (...). d)Os representantes dos Sindicatos Nacionais. e)Os Alcaldes das cincuenta capitais de provincia (...). f)Os Rectores das Universidades (...). i)Aquelas persoas que pola súa xerarquía eclesiástica, militar, administrativa ou social, ou polos seus relevantes servicios a España, designe o Xefe do Estado, en número non superior a cincuenta”.
Doc.3.-Fuero de los Españoles (17 de xullo de 1945):
“Art. 1.-O Estado español proclama como principio rector dos seus actos o respecto á dignidade, a integridade e a liberdade da persoa humana, recoñecendo ó home, en canto portador de valores eternos e membro da comunidade nacional, titular de deberes e dereitos (...).Art. 2.-Os españois deben servicio fiel á Patria, lealdade ó Xefe do Estado e obediencia ás leis (...).
Art. 6.-A profesión e práctica da relixión católica, que é a do Estado español, gozará da protección oficial. Ninguén será molestado polas súas crenzas relixiosas nin o exercicio privado do seu culto. Non se permitirán outras cerimonias nin manifestacións externas que as da relixión católica (...).Art. 10.-Tódolos españois teñen dereito a participar nas funcións públicas de carácter representativo, a través da familia, o municipio e o sindicato (...).
Art. 12.-Todo español poderá expresar libremente as súas ideas mentres non atenten contra os principios fundamentais do Estado”.
FRANQUISMO B
ORIENTACIÓNS: Os documentos que seguen teñen como asunto central a oposición ao réxime franquista. Na redacción, debes tratar as seguintes cuestións: A evolución da oposición ao longo da ditadura; a variedade de formas empregadas; os diferentes sectores e organizacións implicados. Lembra que non se trata de responder a preguntas illadas, senón de realizar unha composición coherente e argumentada, e que na avaliación se terán en conta os coñecementos, a utilización dos documentos e a corrección da expresión escrita.
Doc.1. – Orixes da guerrilla antifranquista (Vida Guerrilleira, Boletín das guerrillas de Galicia,1948):
“Alí onde había homes perseguidos que se viron na necesidade de fuxir, fixérono antes de caer de novo na cadea ou ante un pelotón de execución. Marcharon así ao monte homes de todas as tendencias, socialistas, anarquistas, algúns católicos e, sobre todo, numerosos militantes comunistas (...). Ao principio as nosas accións tiñan un carácter case exclusivamente de fuxidos que se moven organizadamente buscando puntos de apoio, falando coas xentes da necesidade de crear o movemento guerrilleiro. Eramos os fuxidos, os escapados, como nos chamaba o pobo. E nesa época, no momento máis agudo da represión franquista, tivemos sempre o apoio abnegado, silencioso e incondicional do pobo. Aqueles homes que nas aldeas nos axudaban sabían perfectamente ao que se expoñían e, non obstante, non vacilaban en acollernos”.
Doc.2.- Salvador de Madariaga analiza a repercusión do chamado polo franquismo “Contubernio de Munich”
O 8 de xuño de 1962 quedou pois consagrada en Munich a negativa terminante a admitir a España nin aínda como asociada no sistema europeo mentres non cambie o seu réxime. Ao regresar a España os delegados do interior (...) víronse obrigados a escoller desde a escaleira do avión, ou o seu desterro ou o seu confinamento en Fuerteventura. A Gil Robles non lle foi permitido comunicar coa súa casa nin aínda para cambiar de roupa (...). Esta conduta bárbara, no sentido concreto da palabra, é dicir, desprovista de lei, caridade e respecto, terminou por allearlle ao réxime a opinión europea e aínda universal
Doc.3.- Manifesto conxunto de Comisións Obreiras e o Sindicato Democrático de Estudantes (1967):
“As Comisións Obreiras de Barcelona e provincia e o Sindicato Democrático de Estudantes da Universidade de Barcelona saúdan e solidarízanse con todas estas grandes accións de masas que se desenvolven no noso país (...). O Goberno acentúa a represión detendo e procesando a destacados dirixentes do movemento obreiro e estudiantil (...). A vigorosa loita solidaria do pobo conseguiu a liberdade destes demócratas encarcerados. Pero pende sobre eles a ameaza de procesos. Ante esta situación, as CC.OO. de Barcelona e provincia e o SDEUB chamamos a todos os traballadores e estudantes a facer do día 17 unha gran xornada de loita (...) para esixir, xunto ás reivindicacións máis urxentes da clase obreira, aquelas que hoxe son máis sentidas polos traballadores e as amplas masas populares do país: Salario mínimo de 250 pesetas. Semana de 44 horas. Salario igual para mulleres e mozas a iguais condicións de traballo. Xestión e control polos traballadores do réxime de seguridade social. Dereito de folga e a liberdade de reunión (...). Democratización do ensino e a Universidade. Liberdade de todos os detidos e anulación de todos os sumarios e sancións (...). Disolución da Brigada Político-Social e do Tribunal de Orde Pública”.

FRANQUISMO C
ORIENTACIÓNS: Os seguintes documentos permiten realizar unha composición sobre a evolución da política económica durante o franquismo. Na redacción debes tratar as seguintes cuestións: A etapa autárquica (contexto, obxectivos, sectores estratéxicos e resultados); a etapa “desarrollista” (razóns e obxectivos, bases do crecemento económico e balance do mesmo). Lembra que non se trata de responder a preguntas illadas, senón de realizar unha composición coherente e argumentada, e que na avaliación se terán en conta os coñecementos, a utilización dos documentos e a corrección da expresión escrita.
Doc.1.-“Fundamentos y directrices de un Plan de saneamiento de nuestra economía, armónico con nuestra reconstrucción nacional” (1939), por Francisco Franco:
“O problema máis grande que se lle presenta á economía española é o desnivel desfavorable da nosa balanza de pagos co estranxeiro (...). Suprimilo ten que constituír a directriz principal da nosa política económica, xa que, doutra maneira, se produciría o fenómeno de que a riqueza nacional continúa a esgotarse nesta sangría de centos de millóns que anualmente vai vigorizar a economía dos países exportadores (...).
Imponse á nosa política comercial no exterior:

1º. Suprimir importacións que non sexan indispensables.
2º. Reducir aquelas que poidan ter un substitutivo ou permitan esta redución.
3º. Implantación de novas industrias e regadíos que nos faciliten os produtos que hoxe importamos.

4º. Intensificar as nosas exportacións, mesmo primándoas”.

Doc.2.-O historiador J. L. García Delgado valora así a política autárquica:
“O significado último desa pobreza de resultados durante a etapa inicial do franquismo ten unha dobre dimensión: por unha banda, supón o remate do proceso de crecemento moderado pero mantido que se prolonga en España durante o último terzo do século XIX e o primeiro do XX; por outra banda, ocasiona o ancheamento da fenda que separa a traxectoria de España respecto á doutros países europeos; unha diferenza que, en ritmos de crecemento e de produto real por habitante, se amplía enormemente durante eses anos. Non se esaxera, por conseguinte, cando se sitúa nese decenio dos anos corenta a pasaxe máis negativa da nosa historia económica e contemporánea, coa cruenta eliminación dos partidos políticos e organizacións de clase, con ríxida disciplina laboral e drástica fixación de salarios, con mutilación das liberdades individuais e a perda, nuns casos, e marxinación noutros, dun capital humano irrecuperable. En suma, o fracaso económico correu entón paralelo á regresión política e social”.
Doc.3.-Decreto-Lei de 20 de xullo de 1959, coñecido como Plan de Estabilización:
“Ao remate da Guerra de Liberación, a economía española tivo que se enfrontar co problema da súa reconstrución, que se vía retardada naqueles momentos pola insuficiencia dos recursos (...) como consecuencia da contenda.
A guerra mundial e as repercusións que trouxo consigo aumentaron estas dificultades e pecharon gran parte dos mercados e fontes de aprovisionamento normais (...). Superadas aquelas circunstancias, chegou o momento de iniciar unha nova etapa que permita colocar a nosa economía nunha situación de máis ampla liberdade, de acordo coas obrigas asumidas por España como membro de pleno dereito da OECE. A maior flexibilidade económica que se establecerá gradualmente non supón en ningún caso que o Estado abdique do dereito e da obriga de vixiar e fomentar o desenvolvemento económico do país”.

TRANSICIÓN

ORIENTACIÓNS:A partir dos seguintes documentos debes elaborar unha composición sobre o final do franquismo e o inicio da transición democrática. Na redacción debes abordar as seguintes cuestións: A incerteza política, a conflitividade social e a crise económica que marcan o período; as posturas políticas enfrontadas, dende o inmobilismo ata a proposta rupturista; a apertura dunha vía reformista cara á democracia. Lembra que non se trata de responder a preguntas illadas, senón de realizar unha composición coherente e argumentada, e que na avaliación se terán en conta os coñecementos, a utilización dos documentos e a corrección da expresión escrita.
Doc.1. Extracto do comunicado no que ETA reivindica o atentado contra Carrero Blanco en 1973:
“A operación que ETA realizou contra o aparato de poder da oligarquía española na persoa de Luis Carrero Blanco, debe interpretarse como xusta resposta revolucionaria da clase traballadora e de todo o noso pobo vasco (...). Luis Carrero Blanco, un home duro, violento nas súas posicións represivas, constituía a peza clave garante da continuidade e estabilidade do sistema franquista (...)”.
Doc.2. Propostas da Junta Democrática, feitas públicas en París en xullo de 1974:

“1. A formación dun Goberno provisional que substitúa ao actual para devolver ao home e á muller españois (...) o recoñecemento legal de todas as liberdades, dereitos e deberes democráticos.
2. A amnistía absoluta de todas as responsabilidades por feitos de natureza política ou sindical.
3. A legalización dos partidos políticos, sen exclusións (...).
11. A celebración dunha consulta popular (...) para elixir a forma definitiva do Estado”.
Doc.3. Lei para a Reforma Política, aprobada polas Cortes en novembro de 1976:
“Art 1º.1. A democracia no Estado español baséase na supremacía da lei, expresión da vontade soberana do pobo. Os dereitos fundamentais da persoa son inviolables e vinculan a todos os órganos do Estado (...).

Art.2º. 1. As Cortes compóñense do Congreso de Deputados e do Senado.
2. Os deputados do Congreso serán elixidos por sufraxio universal, directo e secreto dos españois maiores de idade”.
Artigo de prensa sobre a memoria histórica

Modelos das tres opcións posibles de composición no exame do día 10 de abril. 
É obligatorio realizar un dos dous modelos de composición do período republicano e a composición da Guerra Civil. De xeito voluntario pode presentarse a opción do periodo republicano restante.
Prazos: 
1º prazo: día 2 de abril data límite par entregar as composicións da república ( tanto as obriatorias como as optativas).
2º prazo: día 5 de abril, data límite para a composición da Guerra Civil.

Se o alumno as ten listas pode entregalas antes!


II REPÚBLICA : OPCIÓN A


ORIENTACIÓNS Os documentos seguintes permiten elaborar unha composición sobre o establecemento da II República (forzas políticas e constitución de 1931). Tal evolución estivo en gran parte marcada polos resultados das diferentes eleccións a Cortes e a promulgación da Constitución de 1931. Lembra que non se trata de responder a preguntas illadas, senón de realizar unha composición coherente e argumentada, e que na avaliación se terán en conta os coñecementos, a utilización dos documentos e a corrección da expresión escrita

Doc.1- Distribución das eleccións municipais do 12 de abril de 1931.


Doc. 2- Discurso de Niceto Alcalá Zamora, 14 de abril de 1931.

“A normalidade no país é completa, e tomamos posesión sin o menor incidente. O primeiro acto do

Gobierno foi a concesión dunha amplia e xenerosa amnistía.
Co corazón en alto dígovos que o Gobierno da República non puede dar a todos a felicidade, porque iso non está nas súas mans, pero sí o cumprimento do deber, o restablecimiento da lei e a conducta inspirada no bien da patria. ¡Viva España e viva a República!”

DOC.3- Constitución de 1931:
“Art.1. España é unha República democrática de traballadores de toda clase, que se organiza en réxime de liberdade e de xustiza (...).A República constitúe un Estado integral, compatible coa autonomía dos municipios e das rexións (...).
Art.3.-O Estado español non ten relixión oficial (...).
Art.39. Os españois poderán asociarse ou sindicarse libremente (...).
Art.44. Toda a riqueza do país, sexa quen for o seu dono, está subordinada ós intereses da economía nacional (...). A propiedade de toda clase de bens poderá ser obxecto de expropiación forzosa por causa de utilidade social mediante adecuada indemnización (...). Cos mesmos requisitos a propiedade poderá ser socializada (...).
Art.48. A ensinanza primaria será gratuita e obrigatoria. A ensinanza será laica (...)”.

II REPÚBLICA : OPCIÓN B


ORIENTACIÓNS: A instauración da Segunda República supón o inicio dunha serie de reformas en diversos ámbitos. Á luz dos textos, debes comentar cada unha das reformas que se acometeron neste período, sen esquecer tratar no seu conxunto a política de reformas atendendo á súa caracterización xeral, ás forzas sociais e políticas que a promoveron e a aquelas que se opuxeron, e aludindo ás derivacións ou desenlace da confrontación en torno a tales medidas.

Doc. 1.-No seguinte discurso (13 de outubro de 1931), Manuel Azaña refírese aos principais problemas que debe afrontar a República, prestando especial atención á cuestión relixiosa:
“A revolución política, é dicir, a expulsión da dinastía e a restauración das liberdades públicas, resolveu un problema específico de importancia capital, ¡quen o dubida!, pero non fixo máis que suscitar e enunciar aqueles outros problemas que han transformar o Estado e a sociedade españois ata a raíz. Estes problemas, ao meu curto entender, son principalmente tres: o problema das autonomías locais, o problema social na súa forma máis urxente e aguda, que é a reforma da propiedade, e este que chaman problema relixioso, e que é en rigor a implantación do laicismo do Estado con todas as súas inevitables e rigorosas consecuencias. Ningún destes problemas os inventou a República (...). Refírome a iso que chaman problema relixioso. A premisa deste problema, hoxe político, formúloa eu desta maneira: España deixou de ser católica”.

Doc. 2.-Lei de Bases da Reforma Agraria (1932):
“Base 5a. Serán susceptibles de expropiación as terras incluídas nos seguintes apartados:1o. As ofrecidas voluntariamente polos seus donos (...).4o. As fincas rústicas de Corporacións, fundacións e establecementos públicos que as exploten en réxime de arrendamento, parcería ou calquera outra forma que non sexa explotación directa (...).5o. As que polas circunstancias da súa adquisición, por non seren explotadas directamente polos adquirentes (...), deba presumirse que foron compradas con fins de especulación ou co único obxecto de percibir a súa renda. 6o. As que constituíron señoríos xurisdicionais (...).7o. As incultas ou manifestamente mal cultivadas (...)”.

Doc. 3.-O 21 de setembro de 1932, a Gaceta de Madrid publicou o Estatuto de Autonomía de Cataluña:
Art. 1o. Cataluña constitúese en rexión autónoma dentro do Estado español, de acordo coa Constitución da República e o presente Estatuto. O seu organismo representativo é a Generalitat (...).
Art. 2o. O idioma catalán é, como o castelán, lingua oficial en Cataluña (...). Dentro do territorio catalán, os cidadáns, calquera que sexa a súa lingua materna, terán dereito a elixir o idioma oficial que prefiran nas súas relacións cos tribunais, autoridades e funcionarios de todas clases, tanto da Generalitat como da República (...).
Art. 11o. Corresponde á Generalitat a lexislación exclusiva en materia civil, agás o disposto no artigo 15, número 1, da Constitución, e a administrativa que lle estea plenamente atribuída por este Estatuto”.

GUERRA CIVIL


ORIENTACIÓNS: Os documentos seguintes permiten elaborar un texto sobre a rebelión militar do 18 de xullo de 1936. Na redacción debes tratar as seguintes cuestións: A caracterización do golpe militar;; os argumentos esgrimidos polos sublevados e os principais asuntos que propician o conflito co goberno lexítimo;; os intereses defendidos e os apoios sociais e políticos cos que conta cada parte;; a interpretación histórica do levantamento militar. Lembra que non se trata de responder a preguntas illadas, senón de realizar unha composición coherente e argumentada, e que na avaliación se terán en conta os coñecementos, a utilización dos documentos e a corrección da expresión escrita.

Doc.1. Alocución radiada do xeneral Franco (18 de xullo de 1936), na que xustifica a rebelión contra a República:
“A situación de España é cada día máis crítica;; a anarquía reina na maioría dos seus campos e vilas;; autoridades de sona gubernativa presiden, cando non fomentan, as revoltas;; a tiro de pistola e ametralladoras dirímense as diferenzas entre os cidadáns (...), sen que os poderes públicos impoñan a paz e a xustiza. Folgas revolucionarias de toda clase paralizan a vida da Nación (...). Ao espírito revolucionario e inconsciente das masas, enganadas e explotadas polos axentes soviéticos (...), únese a neglixencia de autoridades de todas clases (...).

Doc.2. O día 2 de agosto de 1936, o presidente das Cortes republicanas, Diego Martínez Barrio, enxuíza así a insurrección militar:
“Os xenerais e oficiais que se lanzaron en armas fixérono contra o Estado español, representado por un Presidente da República, nomeado legalmente, e coa asistencia e aínda co voto de deputados de todos os partidos;; por unha Cámara lexítima elixida sen tacha, durante o mando dun goberno adversario, duns partidos que resultaron triunfantes nas eleccións, e por un poder executivo constitucionalmente designado (...).
Certo é que o Estado e os seus poderes lexítimos se atopan asistidos co máis desinteresado dos concursos das clases obreiras, representadas polos seus sindicatos e partidos. Así, o Socialista como o Comunista, así a CNT como a UGT, así a Federación de Grupos Libertarios como o Partido Sindicalista (...). Pero detrás do Estado atópanse tamén en liña de combate os partidos republicanos que contribuíron á instauración do réxime en abril de 1931 (...), as clases comerciais, industriais e agrícolas do país (...), o pobo español (...).
Toda rebelión descansa sobre un suposto de falsidade: o de aparentar crer que a gobernación do país está secuestrada por poderes ilexítimos e que o triunfo do Estado se traduciría na implantación dun réxime político comunista (...).

Doc.3. Interpretación do historiador Ángel Viñas (2011):
"¿Que representou o golpe militar do 18 de xullo? No meu parecer, o desexo de derrogar pola forza, a calquera custo, as reformas políticas, económicas, culturais e sociais da experiencia republicana. Eran necesarias para paliar a extrema pobreza na que se debatía unha parte importantísima da sociedade española. Eran precisas para achegar a España aos moldes culturais europeos, dos que durante tanto tempo estivera afastada (...). Eran imprescindibles para poñer España ao día (...). Tales reformas non foron asumibles polo sector máis reaccionario das dereitas".COMPOSICIÓNS CORRIXIDAS
ORIENTACIONES: Baseándote nos seguintes documentos debes compoñer un texto sobre a crise da Restauración, aberta coa perda das colonias ultramariñas en 1898. Na redacción debes abordar as seguintes cuestións: a crecente disposición do Exército a tutelar a vida política, o aumento da conflictividade social e a desarticulación do sistema. Recorda que non se trata de responder a preguntas illadas, senón de realizar unha composición coherente e argumentada, e que na avaliación se terán en conta os coñecementos, a utilización dos documentos e a corrección da expresión escrita.
Doc. 1.-Artigo publicado na revista El Ejército Español en 1905:
“Aos separatistas cataláns dilles que xa rematou a época das contemplacións;; que de hoxe en diante non se poderá berrar „¡Morra España!‟ sen que quen o berre saiba que é perigosísimo o berralo. Aos gobernos dilles que tamén pasou a época en que poidan amosárense débiles;; que é preciso arrincar de raíz a semente separatista custe o que custe. E ás Cortes dilles así mesmo que se por imprevisión dos lexisladores non hai leis contra o separatismo, as fagan axiña, porque entrementres o Exército aplicará a lei suprema, a que dita o seu inquebrantable amor a España unha e intanxible”.
Doc. 2.- Telegrama do Gobernador Civil de Barcelona (xullo de 1909)
Como domingo a aglomeración de xentes no peirao e arredores era enorme. Desde o primeiro momento advertín a presencia de grupos radicais que denotaban o plan preconcibido de provocar algunha situación de forza pola miña parte. Por isto mesmo esforceime en non darlles gusto e o Corpo de Seguridade deu hoxe proba admirable de paciencia despexando o peirao por milímetros e logrando o normal embarque inda que tendo que aguantar multitude de inconvenientes. O terreo estaba hoxe abonado para que prendera calquera chispazo, pois a circunstancia de ser casados moitos dos expedicionarios colocaba ás esposas en situación desesperada e conmovían á xente co seu pranto...Unha vez embarcada a forza os soldados que enchían a parte de popa gritaban con entusiasmo “Morra a policía, Morra Maura, Morra Romanones, morra a guerra”, gritos aos que contestaba o público con aplausos e gritos de que vaia Comillas e vaian os fillos de Güel.”
Doc. 3.-: Oligarquía e caciquismo (Joaquín Costa, 1901):
“Non é a nosa forma de goberno un réxime parlamentario, viciado por corruptelas e abusos, segundo é uso entender, senón, ao contrario, un réxime oligárquico, servido, que non moderado, por institucións aparentemente parlamentarias. Ou, dito doutro xeito, non é o réxime parlamentario a regra, e excepción dela os vicios e as corruptelas denunciadas na prensa e no Parlamento mesmo durante sesenta anos;; ao revés, iso que chamamos desviacións e corruptelas constitúen o réxime, son as mesma regra...”ORIENTACIÓNS: Baseándote nos seguintes documentos debes compoñer un texto sobre A crise de 1917, os gobernos de concentración e os problemas bélicos en Marrocos. A exasperación da inestabilidade gubernamental e o prinunciamento de Primo de Rivera como final do réxime constitucional. Recorda que non se trata de responder a preguntas illadas, senón de realizar unha composición coherente e argumentada, e que na avaliación se terán en conta os coñecementos, a utilización dos documentos e a corrección da expresión escrita.
Doc. 1.-A inestabilidade dos gobernos, 1917- 1922:


Doc. 2.-A UGT e a CNT convocan unitariamente a folga xeral en agosto de 1917:
“Pedimos a constitución dun Goberno Provisional que asuma os poderes executivo e moderador, e prepare, previas as modificacións imprescindibles nunha lexislación viciada, a celebración de eleccións sinceras, dunhas Cortes Constituíntes que aborden en plena liberdade os problemas fundamentais da constitución política do país. Mentres non se acade ese obxectivo, a organización obreira está absolutamente decidida a manter a súa actitude de folga. Cidadáns: non somos instrumentos de desorde, como na súa impudicia nos chaman con frecuencia os gobernantes que padecemos. Aceptamos unha misión de sacrificio polo ben de todos, pola salvación do pobo español, e solicitamos o voso concurso. ¡Viva España!”.

Doc.3.-Declaración ante a prensa de Primo de Rivera, 16 de setembro de 1923:

“Eu non son un ditador. Ninguén pode, con xustiza, aplicarme esta denominación. Son un home a quen os seus camaradas de armas, acaso erróneamente, honraron coa difícil misión de dirixir a reconstrucción da Patria”.


OBXECTIVOS RESTAURACIÓN 2º PARTE
(EXAME DO 26 DE FEBREIRO) 
A) DEFINICIÓNS:
Aula Regia
Bárbaros
Castro
Conventus
Economía predadora
Guerras cántabras
Megalitismo
Carta de poboamento
Manso
Marca Hispánica
Mesta
Mozárabe
Presura
Taifas
Converso
Gran Armada
Mourisco
Terzos
Unión de Armas
Valido
Xuntas do Reino de Galicia
Afrancesados
Abdicacións de Baiona
Cantonalismo
Desamortización
Estatuto Real
Ludismo
Manifesto dos Persas
Pragmática Sanción de 1830
Pronunciamento
Sufraxio censatario e universal
Tratado de Valençay
Unión Liberal
Antigo Réxime
Catastro de Ensenada
Decretos de Nova Planta
Despotismo Ilustrado
Motín de Esquilache
Paz de Utrecht
Regalismo borbónico
Caciquismo
Encasillado
Manifesto de Sandhurst
Pucheirazo
Sistema de quenda
Rexeneracionismo.

B) PREGUNTAS LONGAS:
 • -  O valimento do conde-duque de Olivares e a crise da monarquía (os proxectos de reforma, as revoltas de Cataluña e Portugal).
 • -  Economía e sociedade na Galicia dos Austrias (a agricultura e as súas transformacións, a importancia da pesca na Galicia litoral, a estrutura social: sociedade rendista e peso da fidalguía
 • -  O cambio dinástico e a guerra de Sucesión (causas da guerra, bandos en conflito, a paz de Utrecht)
C) COMPOSICIÓN:
      - A crise da Restauración, aberta coa perda das colonias ultramariñas en 1898. Na redacción debes abordar as seguintes cuestións: a crecente disposición do Exército a tutelar a vida política,  o aumento da conflitividade social e a desarticulación do sistema.
        - A crise de 1917, os gobernos de concectración e os problemas bélicos en Marrocos. A exasperación da inestabilidade gubernamental e o pronunciamento de Primo de Rivera como final do réxime constitucional. 

OBXECTIVOS 
RESTAURACIÓN 1º PARTE


O exame será unha composición que abordará un destes temas:
 • a. O retorno da monarquía con Afonso XII e o establecemento do réxime da
 • Restauración ata a Constitución de 1876.
 • b. obxectivos e ao funcionamento do sistema de quendas entre partidos, ás
 • características dos mecanismos electorais que o facían posible e aos seus
 • efectos.


OBXECTIVOS

SEXENIO DEMOCRÁTICO PARTE 2
1. Definicións:
Aula Regia
Bárbaros
Castro
Conventus
Economía predadora 
 
Guerras cántabras 
 
Megalitismo
Carta de poboamento 
 
Manso
Marca Hispánica 
 
Mesta
Mozárabe 
 
Presura 
 
Taifas
Converso
Gran Armada 
 
Mourisco 
 
Terzos
Unión de Armas
Valido
Xuntas do Reino de Galicia 
Afrancesados
Abdicacións de Baiona 
 
Cantonalismo
Desamortización
Estatuto Real
Ludismo
Manifesto dos Persas 


Pragmática Sanción de 1830 
 
Pronunciamento Sufraxio censatario e universal 
 
Tratado de Valençay
Unión Liberal
2. Preguntas largas:
 • -  As crises baixomedievais (crises demográficas, problemas sociais, o caso galego: as revoltas irmandiñas do século XV).
 • -  A nova monarquía dos Reis Católicos (unión dinástica, reorganización político- administrativa).
 • -  A configuración do imperio español no século XVI (a herdanza de Carlos I, os cambios en tempos de Felipe II: rebelión de Flandes, incorporación de Portugal, guerra contra Inglaterra).
 • -  A crise socio-económica do século XVII (a crise demográfica, o deterioro da economía, os problemas da facenda real). 
 

TRANSFROMACIÓNS ECONÓMICAS
OBXECTIVOS TEMA 2
(exame 27 de novembro)

11. Saber realizar unha composición histórica que aborde estes temas (5 puntos):
·             A Rexencia de María Cristina (1833-1840)
·             A Rexencia de Espartero (1840- 1843)
·             Reinado de Isabel II (1844-1868)
o   A década moderada (1844-1854)
o   Bienio progresista (1854-1856)
o   A hexemonía da Unión Liberal (1856-1868)
22.Saber definicir 4 dos seguintes termos (2 puntos):
·             Afrancesados:
·             Abdicación de Bayona
·             Manifesto dos persas
·             Pragmática sanción (1830)
·             Tratado de ValenÇay
·             Desamortización
·             Aula Regia:
·             Bárbaros:
·             Castro:
·             Conventus:
·             Economía predadora:
·             Guerras Cántabras:
·             Megalitismo
·             Rexencia:
·             Sufraxio universal masculino
·             Sufraxio censitario
·             Estatuto Real
·             Pronunciamento
·             Unión Liberal
·             Carta de poboamento
·             Manso
·             Marca Hispánica
·             Mesta
·             Mozárabe
·             Presura
·             Taifas

33. Expoñer nun máximo de unha carilla un dos seguintes temas (3 puntos):
- Os musulmáns na Península Ibérica (etapas políticas e realidade socioeconómica).
-   Reconquista e repoboación (etapas da Reconquista, modelos de repoboación).
-  O Réxime feudal e a sociedade estamental
UNIDADE 2

UNIDADE 1: OBXECTIVOS

Ø  Definir 4 dos termos de esta lista (1º exame, 23 de outubro )

o   Aula Regia:

o   Bárbaros:

o   Castro:

o   Conventus:

o   Economía predadora:

o   Guerras Cántabras:

o   Megalitismo

o   Afrancesados

o   Abdicacións de Baiona:

o   Desamortización:

o   Manifesto dos persas:

o   Pragmática Sanción de 1830:

o   Tratado de ValençayØ  Realizar unha pregunta longa  (1 carilla) que pode abordar os seguintes temas: (1º exame, 23 de outubro)

o   O Neolítico: características e cambios con respecto á época Paleolítica (cambios económicos, sociais e culturais).

o   Os pobos prerromanos da Península Ibérica (pobos do sur e do levante, meseteños e do occidente peninsular)

o   Conquista e romanización (etapas da conquista, elementos de romanización: organización político-administrativa do territorio, lingua e cultura, obras públicas).

o   A monarquía visigoda (organización política).Ø  Realización dunha composición histórica na que p alumno amosa que coñece: (2º exame, 6 de novembro)

o   Impacto da Revolución Francesa e as relacións entre España e Francia na Guerra da Independencia.

o   Primeiro intento de revolución liberal en España, as Cortes de Cádiz e a Constitución de 1812.
o   Fases do reinado de Fernando VII: restauración do absolutismo; trienio liberal; reacción absolutista.


BENVIDOS AO CURSO 2018-2019


Premendo no enlace poderedes acceder a presentación e empregar a información para cumplimentar as vosas preguntas longas.

Lembrade que as datas de entrega son:

Neolítico 25/09/18

Pobos prerromanos 2/10/18

Conquista e romanización 9/10/18

Monarquía Visigoda 16/10/18

Os musulmáns na P. Ibérica 23/10/18

Reconquista e repoboación 13/10/18

Réxime feudal e sociedade estamental 19/11/18

As crises baixomedievais 27/11/18

A nova monarquía dos RR.CC 8/1/19

A configuración do Imperio español no S.XVI  15/1/19

A crise socioeconómica do S.XVII 22/1/19

O validamento do conde-duque de Olivares e a crise da monarquía. 29/1/19

Economía e sociedade na Galicia dos Austrias 19/2/19

O cambio dinástico e a guerra de sucesión 26/2/19

O reformismo borbónico en Galicia 7/3/19OBXECTIVOS DA 3º AVALIACIÓN

 • Revolución rusa
  • Fases
 • Crise do 29 e Gran Depresión
  • Causas
  • Medidas
  • Organizar os principais acontecimentos nunha liña do tempo.
 • Ascenso dos totalitarismos
  • Causas
  • Nazismo
  • Fascismo
  • Stalinismo
 • II Guerra Mundial
  • Causas
  • Fases
  • Conferencias de paz
 • Guerra Fría
  • Definición do concepto

Traballo sobre os totalitarismos:

 • Selecciona un dos tres temas.
  • Fascismo Italiano.
  • Nazismo
  • Stalinismo
 • Elabora un traballo cos seguintes apartados:
  • Líder
  • Ideoloxía
  • Política Interior
  • Política exterior
   • Pautas do comentario:
    • Contexto histórico da película.
    • Feitos fundamentais que acaeceron na época na que se sitúa.
    • Persoaxes históricos que aparecen e biografía dos mesmos.
    • Características sociais, económicas e políticas que se poden deducir do visionado da película.
    • Sinala as posibles discrepancias históricas que observes no guión da película e sinala a posible intencionalidade do director.

UNIDADE 5OBXECTIVOS
IMPERIALISMO E I GUERRA MUNDIAL

COMPETENCIAS:

            Saber comentar un mapa que abordará un destes temas:
-              Reparto colonial.
-              Fases da I Guerra Mundial.
-              Consecuencias territoriais da I Guerra Mundial.

CONTIDOS

a)        Imperialismo:
-              Saber definir Imperialismo Colonial.
-              Coñecer as causas da expansión imperialista:
o   Económicas.
o   Políticas.
o   Ideolóxicas.
o   Relixiosas.
o   Científicas.
-              Saber definir as formas de dominación colonial:
o   Colonia.
o   Dominio.
o   Protectorado.
o   Concesión.
-              Saber expoñer dun xeito claro que sucedeu na Conferencia de Berlín.

b)       I Guerra Mundial
-              Coñecer as causas da I Guerra Mundial.
o   As rivalidades das grandes potencias.
o   A formación de bloques e a carreira de armamentos.
o   Os enfrontamentos coloniais.
o   A crise dos Balcáns.
o   A crise de xullo de 1914 (detonante).
-              Coñecer as tres fases da guerra (mapa).
-              Saber definir trincheira.
-              Coñecer que foron os “14 puntos de Wilson” e os seus obxectivos.
-              Coñecer as características dos tratados de paz.
-              Coñecer as consecuencias territoriais dos tratados de paz (mapa).

FOTOENIGMA Nº4PELÍCULA:

Premendo na ligazón poderedes acceder a película que deberedes visionar na segunda avaliación . 

Lembrade que tedes que elaborar unha ficha coas seguintes características:


 • Contexto histórico da película.
 • Feitos fundamentais que acaeceron na época na que se sitúa.
 • Persoaxes históricos que aparecen e biografía dos mesmos.
 • Características sociais, económicas e políticas que se poden deducir do visionado da película.
 • Sinala as posibles discrepancias históricas que observes no guión da película e sinala a posible intencionalidade do director.


Largo domingo de noviazgo


FOTOENIGMA Nº3

Debedes averiguar  que momento histórico representa a imaxe e aportar información sobre a mesma. A actividade levarase a cabo no blog e avaliarase positivamente a intervención no mesmo.


UNIDADE 4

OBXECTIVOS

1. Competencias:

a. Analizar un texto.

b. Facer un mapa conceptual

2. Contidos:
a. II Revolución industrial

 1. Fontes de enerxía
 2. Transportes
 3. A mundialización da economía
b. Expansión demográfica c. Sociedade de clases
 1. A cidade
 2. A sociedade urbana
 3. A burguesía e as clases medias
 4. A clase obreira.
d. Movemento obreiro
 1. Socialismo utópico
 2. Socialismo marxista
 3. Anarquismo
 4. I Internacional
 5. II Internacional

UNIDADE 3

OBXECTIVOS

 1. O alumno realiza eixos cronolóxicos que inclúan diacronía e
  sincronía dos acontecementos da primeira metade do século
  XIX .
 2. O alumno identifica xerarquías causais na Guerra de
  Independencia dos Estados Unidos.
 3. O alumno explica as causas da Revolución Francesa de 1789.
 4. O alumno explica esquematicamente o desenvolvemento da
  Revolución Francesa.
 5. O alumno identifica nun mapa histórico a extensión do Imperio
  Napoleónico.
 6. O alumno analiza as ideas defendidas e as conclusións do
  Congreso de Viena, e as relaciona coas súas
  consecuencias.
 7. O alumno compara as causas e o desenvolvemento das
  revolucións de 1820, 1830 e 1848.
 8. O alumno describe e explica as unificacións de Italia e Alemaña.
 9. O alumno identifica e explica razoadamente os feitos que
  converten a Alemaña nunha potencia europea durante o
  mandato de Bismarck.
10. O alumno identifica as causas da primeira Revolución Industrial. 

Imaxina....

Diario dun orfebre

Esta historia comeza nun día caquera do outono de 1768, na vida do noso protagonista Don Xacove de Andrade. Don Xacove, de profesión orfebre, rubio e alto para a súa época, estaba casado con Dona Margarita de Gelmirez, emparentada coa nobreza, e contaba con catro fillos. O matrimonio, pertencente a unha clase económica acomodada contaba con servidume doméstica.
O noso protagonista ergueuse ás sete da mañá co canto do galo, como de costume. Vestiuse coas súas ropaxes máis elegantes e baixou ao comedor onde a serva lle puxo o almorzo. Ao rematar colocou a súa capa de veludo de cor negra, despediuse da súa dona e dispúxose a saír a rúa onde lle esperaba o seu carro tirado por dous cabalos e dirixiuse ao seu taller de orfebrería.
Ao chegar xa os seus artesáns traballaban nos importantes encargos de Carlos III, o rei de España. Nesa mañá agradava a chegada do paquebote procedente de América con pedras preciosas como rubíes, esmeraldas e diamantes. Estando no peirao Don Xacove enterouse do novo descubrimento da Antártida e falando co gremio de artesáns que traballaban o algodón informouse do invento do novo tear hidráulico motorizado.
Ao finalizar a súa xornada voltou a casa, comeu, descansou e preparouse para ir coa súa dona ao teatro a ver a representación da obra "El sí de las niñas" de Moratín. A continuación acudir a unha taberna próxima ao teatro para comer e beber en compañía dos seus amigos. Chegou a casa pasadas as 12 da noite e despois dun longo día deitouse a descansar.

Mar Moreno Pérez 1º de Bacharelato A

FOTOENIGMA Nº 2

Debedes averiguar  que momento histórico representa a imaxe e aportar información sobre a mesma. A actividade levarase a cabo no blog e avaliarase positivamente a intervención no mesmo.

UNIDADE 2

UNIDADE 1

OBXECTIVOS

 • O alumno extrae os trazos d Antigo Réxime dun texto proposto que os conteña.
 • O alumno obtén e selecciona información escrita e gráfica relevante, empregando fontes primarias ou secundarias, relativas o Antigo Réxime.
 • O alumno clasifica os trazos do Antigo Réxime en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociais e culturais.
 • O alumno elabora mapas conceptuais que explican os trazos característicos do Antigo Réxime.
 • O alumno explica as transformacións do Antigo Réxime que afectan á economía, á poboación e á sociedade.
 • O alumno analiza a evolución dos trazos do Antigo Réxime do século XVII e o século XVIII .
 • O alumno describe as características do parlamentarismo inglés.
 • O alumno distingue as revoluciones inglesas do século XVII como formas que promoven o cambio político do Antigo Réxime.
 •  O alumno enumera e describe as ideas da Ilustración.

PELÍCULA 1:

DANTON 

GUIÓN PARA O COMENTARIO DE TEXTO

1º ANÁLISIS:

a)  Ler detidamente, aclarando co dicionario todos os termos, expresións ou

conceptos descoñecidos ou que ofrezan dúbidas.

b)  Fixarse no tipo de texto:

Primario: cando o texto é da época dos feitos que se relatan.

Secundario: obras de historiadores, literarias, artigos de revistas, etc. que tratan de acontecementos de tempos pasados.

Segundo o seu contido pode ser: político, económico, social, artístico, etc.

c)  Suliñar as palabras que indiquen as ideas básicas.

d) Facer anotacións ao marxe que aclaren conceptos ou suxiran ideas relacionadas que se exporán no comentario.

e)  Elaboración de un esquema, que organice as ideas 

( división do texto en partes, cada unha coa súa idea principal).

2º COMENTARIO:

Consiste en elaborar unha redacción que recolla de forma ordenada as ideas do texto e a información relacionada con el (contexto), de xeito que se amosen os coñecementos adquiridos sobre o tema.

a) Introdución, presentación do texto:

Situación cronolóxica.Situación xeográfica.Autor e destinatario. Breve referencia , si se coñece, o autor ou institución que elaborou o texto e a quen se dirixe

b)  Comentario / contexto, destacando as ideas do texto para relacionalas con outras vinculadas a un contexto máis amplo.

c)  Conclusión, redactada nun paragrafo breve no que se valore, a modo de resumo, a relevancia do documento para el coñecemento de unha etapa, acontecemento, personaxe, etc., da historia.

3º ERROS MÁIS FRECUENTES.

a)  Parafrasear, é dicir, repetir, con outras palabras o que di o texto sen aportar nada novo.

b)  Escaparse, centrando o comentario en aspectos que non están directamente relacionados coas ideas e información que proporciona o texto.

c) Tomar o texto como pretexto, que o comentario se converta nunha exposición de coñecementos sen facer referencia ás ideas concretas do texto.

d)  Falta de organización das ideas comentadas.

4º ASPECTOS FORMAIS QUE HAI QUE COIDAR: 

a) Presentación.

b) Ortografía.

c) Letra

d) Expresión 

e) Vocabulario 


FOTOENIGMA Nº 1
Debedes averiguar  que momento histórico representa a imaxe e aportar
información sobre a mesma. A actividade levarase a cabo no blog e avaliarase
positivamente a intervención no mesmo.   Comentarios

 1. Este comentario foi eliminado polo autor.

  ResponderEliminar
 2. Se trata del asalto a la bastilla francesa en 1789, fue un conflicto social y político que convulsionó Francia y que emfrentaron a partidarios y opositores do antigo rexime.

  Andrés Santos Serpa

  ResponderEliminar
 3. É a hiladora Jenny, unha máquina inventada por James Hargreaves no 1764 en Lancashire, Inglaterra.

  ResponderEliminar
 4. Trata del encuentro del doctor Livingstone.
  El 10 de noviembre de 1871 el explorador Henry Stanley encontró al doctor Livingstone en Ujiji, una remota aldea a orillas del lago Tanganika, en el corazón de África, en lo que hoy es Tanzania.

  ResponderEliminar
 5. Este comentario foi eliminado polo autor.

  ResponderEliminar
 6. Se trata del palacio de invierno de la revolución rusa.

  ResponderEliminar

Publicar un comentario