Pintando a historiaOBXECTIVOS TEMA 2
(exame 27 de novembro)

11. Saber realizar unha composición histórica que aborde estes temas (5 puntos):
·             A Rexencia de María Cristina (1833-1840)
·             A Rexencia de Espartero (1840- 1843)
·             Reinado de Isabel II (1844-1868)
o   A década moderada (1844-1854)
o   Bienio progresista (1854-1856)
o   A hexemonía da Unión Liberal (1856-1868)
22.Saber definicir 4 dos seguintes termos (2 puntos):
·             Afrancesados:
·             Abdicación de Bayona
·             Manifesto dos persas
·             Pragmática sanción (1830)
·             Tratado de ValenÇay
·             Desamortización
·             Aula Regia:
·             Bárbaros:
·             Castro:
·             Conventus:
·             Economía predadora:
·             Guerras Cántabras:
·             Megalitismo
·             Rexencia:
·             Sufraxio universal masculino
·             Sufraxio censitario
·             Estatuto Real
·             Pronunciamento
·             Unión Liberal
·             Carta de poboamento
·             Manso
·             Marca Hispánica
·             Mesta
·             Mozárabe
·             Presura
·             Taifas

33. Expoñer nun máximo de unha carilla un dos seguintes temas (3 puntos):
- Os musulmáns na Península Ibérica (etapas políticas e realidade socioeconómica).
-   Reconquista e repoboación (etapas da Reconquista, modelos de repoboación).
-  O Réxime feudal e a sociedade estamental
UNIDADE 2

UNIDADE 1: OBXECTIVOS

Ø  Definir 4 dos termos de esta lista (1º exame, 23 de outubro )

o   Aula Regia:

o   Bárbaros:
o   Castro:
o   Conventus:
o   Economía predadora:
o   Guerras Cántabras:
o   Megalitismo
o   Afrancesados
o   Abdicacións de Baiona:
o   Desamortización:
o   Manifesto dos persas:
o   Pragmática Sanción de 1830:
o   Tratado de Valençay

Ø  Realizar unha pregunta longa  (1 carilla) que pode abordar os seguintes temas: (1º exame, 23 de outubro)
o   O Neolítico: características e cambios con respecto á época Paleolítica (cambios económicos, sociais e culturais).
o   Os pobos prerromanos da Península Ibérica (pobos do sur e do levante, meseteños e do occidente peninsular)
o   Conquista e romanización (etapas da conquista, elementos de romanización: organización político-administrativa do territorio, lingua e cultura, obras públicas).
o   A monarquía visigoda (organización política).

Ø  Realización dunha composición histórica na que p alumno amosa que coñece: (2º exame, 6 de novembro)
o   Impacto da Revolución Francesa e as relacións entre España e Francia na Guerra da Independencia.
o   Primeiro intento de revolución liberal en España, as Cortes de Cádiz e a Constitución de 1812.
o   Fases do reinado de Fernando VII: restauración do absolutismo; trienio liberal; reacción absolutista.


BENVIDOS AO CURSO 2018-2019


Premendo no enlace poderedes acceder a presentación e empregar a información para cumplimentar as vosas preguntas longas.

Lembrade que as datas de entrega son:

Neolítico 25/09/18

Pobos prerromanos 2/10/18

Conquista e romanización 9/10/18

Monarquía Visigoda 16/10/18

Os musulmáns na P. Ibérica 23/10/18

Reconquista e repoboación 13/10/18

Réxime feudal e sociedade estamental 19/11/18

As crises baixomedievais 27/11/18

A nova monarquía dos RR.CC 8/1/19

A configuración do Imperio español no S.XVI  15/1/19

A crise socioeconómica do S.XVII 22/1/19

O validamento do conde-duque de Olivares e a crise da monarquía. 29/1/19

Economía e sociedade na Galicia dos Austrias 19/2/19

O cambio dinástico e a guerra de sucesión 26/2/19

O reformismo borbónico en Galicia 7/3/19OBXECTIVOS DA 3º AVALIACIÓN

 • Revolución rusa
  • Fases
 • Crise do 29 e Gran Depresión
  • Causas
  • Medidas
  • Organizar os principais acontecimentos nunha liña do tempo.
 • Ascenso dos totalitarismos
  • Causas
  • Nazismo
  • Fascismo
  • Stalinismo
 • II Guerra Mundial
  • Causas
  • Fases
  • Conferencias de paz
 • Guerra Fría
  • Definición do concepto

Traballo sobre os totalitarismos:

 • Selecciona un dos tres temas.
  • Fascismo Italiano.
  • Nazismo
  • Stalinismo
 • Elabora un traballo cos seguintes apartados:
  • Líder
  • Ideoloxía
  • Política Interior
  • Política exterior
   • Pautas do comentario:
    • Contexto histórico da película.
    • Feitos fundamentais que acaeceron na época na que se sitúa.
    • Persoaxes históricos que aparecen e biografía dos mesmos.
    • Características sociais, económicas e políticas que se poden deducir do visionado da película.
    • Sinala as posibles discrepancias históricas que observes no guión da película e sinala a posible intencionalidade do director.

UNIDADE 5OBXECTIVOS
IMPERIALISMO E I GUERRA MUNDIAL

COMPETENCIAS:

            Saber comentar un mapa que abordará un destes temas:
-              Reparto colonial.
-              Fases da I Guerra Mundial.
-              Consecuencias territoriais da I Guerra Mundial.

CONTIDOS

a)        Imperialismo:
-              Saber definir Imperialismo Colonial.
-              Coñecer as causas da expansión imperialista:
o   Económicas.
o   Políticas.
o   Ideolóxicas.
o   Relixiosas.
o   Científicas.
-              Saber definir as formas de dominación colonial:
o   Colonia.
o   Dominio.
o   Protectorado.
o   Concesión.
-              Saber expoñer dun xeito claro que sucedeu na Conferencia de Berlín.

b)       I Guerra Mundial
-              Coñecer as causas da I Guerra Mundial.
o   As rivalidades das grandes potencias.
o   A formación de bloques e a carreira de armamentos.
o   Os enfrontamentos coloniais.
o   A crise dos Balcáns.
o   A crise de xullo de 1914 (detonante).
-              Coñecer as tres fases da guerra (mapa).
-              Saber definir trincheira.
-              Coñecer que foron os “14 puntos de Wilson” e os seus obxectivos.
-              Coñecer as características dos tratados de paz.
-              Coñecer as consecuencias territoriais dos tratados de paz (mapa).

FOTOENIGMA Nº4PELÍCULA:

Premendo na ligazón poderedes acceder a película que deberedes visionar na segunda avaliación . 

Lembrade que tedes que elaborar unha ficha coas seguintes características:


 • Contexto histórico da película.
 • Feitos fundamentais que acaeceron na época na que se sitúa.
 • Persoaxes históricos que aparecen e biografía dos mesmos.
 • Características sociais, económicas e políticas que se poden deducir do visionado da película.
 • Sinala as posibles discrepancias históricas que observes no guión da película e sinala a posible intencionalidade do director.


Largo domingo de noviazgo


FOTOENIGMA Nº3

Debedes averiguar  que momento histórico representa a imaxe e aportar información sobre a mesma. A actividade levarase a cabo no blog e avaliarase positivamente a intervención no mesmo.


UNIDADE 4

OBXECTIVOS

1. Competencias:

a. Analizar un texto.

b. Facer un mapa conceptual

2. Contidos:
a. II Revolución industrial

 1. Fontes de enerxía
 2. Transportes
 3. A mundialización da economía
b. Expansión demográfica c. Sociedade de clases
 1. A cidade
 2. A sociedade urbana
 3. A burguesía e as clases medias
 4. A clase obreira.
d. Movemento obreiro
 1. Socialismo utópico
 2. Socialismo marxista
 3. Anarquismo
 4. I Internacional
 5. II Internacional

UNIDADE 3

OBXECTIVOS

 1. O alumno realiza eixos cronolóxicos que inclúan diacronía e
  sincronía dos acontecementos da primeira metade do século
  XIX .
 2. O alumno identifica xerarquías causais na Guerra de
  Independencia dos Estados Unidos.
 3. O alumno explica as causas da Revolución Francesa de 1789.
 4. O alumno explica esquematicamente o desenvolvemento da
  Revolución Francesa.
 5. O alumno identifica nun mapa histórico a extensión do Imperio
  Napoleónico.
 6. O alumno analiza as ideas defendidas e as conclusións do
  Congreso de Viena, e as relaciona coas súas
  consecuencias.
 7. O alumno compara as causas e o desenvolvemento das
  revolucións de 1820, 1830 e 1848.
 8. O alumno describe e explica as unificacións de Italia e Alemaña.
 9. O alumno identifica e explica razoadamente os feitos que
  converten a Alemaña nunha potencia europea durante o
  mandato de Bismarck.
10. O alumno identifica as causas da primeira Revolución Industrial. 

Imaxina....

Diario dun orfebre

Esta historia comeza nun día caquera do outono de 1768, na vida do noso protagonista Don Xacove de Andrade. Don Xacove, de profesión orfebre, rubio e alto para a súa época, estaba casado con Dona Margarita de Gelmirez, emparentada coa nobreza, e contaba con catro fillos. O matrimonio, pertencente a unha clase económica acomodada contaba con servidume doméstica.
O noso protagonista ergueuse ás sete da mañá co canto do galo, como de costume. Vestiuse coas súas ropaxes máis elegantes e baixou ao comedor onde a serva lle puxo o almorzo. Ao rematar colocou a súa capa de veludo de cor negra, despediuse da súa dona e dispúxose a saír a rúa onde lle esperaba o seu carro tirado por dous cabalos e dirixiuse ao seu taller de orfebrería.
Ao chegar xa os seus artesáns traballaban nos importantes encargos de Carlos III, o rei de España. Nesa mañá agradava a chegada do paquebote procedente de América con pedras preciosas como rubíes, esmeraldas e diamantes. Estando no peirao Don Xacove enterouse do novo descubrimento da Antártida e falando co gremio de artesáns que traballaban o algodón informouse do invento do novo tear hidráulico motorizado.
Ao finalizar a súa xornada voltou a casa, comeu, descansou e preparouse para ir coa súa dona ao teatro a ver a representación da obra "El sí de las niñas" de Moratín. A continuación acudir a unha taberna próxima ao teatro para comer e beber en compañía dos seus amigos. Chegou a casa pasadas as 12 da noite e despois dun longo día deitouse a descansar.

Mar Moreno Pérez 1º de Bacharelato A

FOTOENIGMA Nº 2

Debedes averiguar  que momento histórico representa a imaxe e aportar información sobre a mesma. A actividade levarase a cabo no blog e avaliarase positivamente a intervención no mesmo.

UNIDADE 2

UNIDADE 1

OBXECTIVOS

 • O alumno extrae os trazos d Antigo Réxime dun texto proposto que os conteña.
 • O alumno obtén e selecciona información escrita e gráfica relevante, empregando fontes primarias ou secundarias, relativas o Antigo Réxime.
 • O alumno clasifica os trazos do Antigo Réxime en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociais e culturais.
 • O alumno elabora mapas conceptuais que explican os trazos característicos do Antigo Réxime.
 • O alumno explica as transformacións do Antigo Réxime que afectan á economía, á poboación e á sociedade.
 • O alumno analiza a evolución dos trazos do Antigo Réxime do século XVII e o século XVIII .
 • O alumno describe as características do parlamentarismo inglés.
 • O alumno distingue as revoluciones inglesas do século XVII como formas que promoven o cambio político do Antigo Réxime.
 •  O alumno enumera e describe as ideas da Ilustración.

PELÍCULA 1:

DANTON 

GUIÓN PARA O COMENTARIO DE TEXTO

1º ANÁLISIS:

a)  Ler detidamente, aclarando co dicionario todos os termos, expresións ou

conceptos descoñecidos ou que ofrezan dúbidas.

b)  Fixarse no tipo de texto:

Primario: cando o texto é da época dos feitos que se relatan.

Secundario: obras de historiadores, literarias, artigos de revistas, etc. que tratan de acontecementos de tempos pasados.

Segundo o seu contido pode ser: político, económico, social, artístico, etc.

c)  Suliñar as palabras que indiquen as ideas básicas.

d) Facer anotacións ao marxe que aclaren conceptos ou suxiran ideas relacionadas que se exporán no comentario.

e)  Elaboración de un esquema, que organice as ideas 

( división do texto en partes, cada unha coa súa idea principal).

2º COMENTARIO:

Consiste en elaborar unha redacción que recolla de forma ordenada as ideas do texto e a información relacionada con el (contexto), de xeito que se amosen os coñecementos adquiridos sobre o tema.

a) Introdución, presentación do texto:

Situación cronolóxica.Situación xeográfica.Autor e destinatario. Breve referencia , si se coñece, o autor ou institución que elaborou o texto e a quen se dirixe

b)  Comentario / contexto, destacando as ideas do texto para relacionalas con outras vinculadas a un contexto máis amplo.

c)  Conclusión, redactada nun paragrafo breve no que se valore, a modo de resumo, a relevancia do documento para el coñecemento de unha etapa, acontecemento, personaxe, etc., da historia.

3º ERROS MÁIS FRECUENTES.

a)  Parafrasear, é dicir, repetir, con outras palabras o que di o texto sen aportar nada novo.

b)  Escaparse, centrando o comentario en aspectos que non están directamente relacionados coas ideas e información que proporciona o texto.

c) Tomar o texto como pretexto, que o comentario se converta nunha exposición de coñecementos sen facer referencia ás ideas concretas do texto.

d)  Falta de organización das ideas comentadas.

4º ASPECTOS FORMAIS QUE HAI QUE COIDAR: 

a) Presentación.

b) Ortografía.

c) Letra

d) Expresión 

e) Vocabulario 


FOTOENIGMA Nº 1
Debedes averiguar  que momento histórico representa a imaxe e aportar
información sobre a mesma. A actividade levarase a cabo no blog e avaliarase
positivamente a intervención no mesmo.   Comentarios

 1. Este comentario foi eliminado polo autor.

  ResponderEliminar
 2. Se trata del asalto a la bastilla francesa en 1789, fue un conflicto social y político que convulsionó Francia y que emfrentaron a partidarios y opositores do antigo rexime.

  Andrés Santos Serpa

  ResponderEliminar
 3. É a hiladora Jenny, unha máquina inventada por James Hargreaves no 1764 en Lancashire, Inglaterra.

  ResponderEliminar
 4. Trata del encuentro del doctor Livingstone.
  El 10 de noviembre de 1871 el explorador Henry Stanley encontró al doctor Livingstone en Ujiji, una remota aldea a orillas del lago Tanganika, en el corazón de África, en lo que hoy es Tanzania.

  ResponderEliminar
 5. Este comentario foi eliminado polo autor.

  ResponderEliminar
 6. Se trata del palacio de invierno de la revolución rusa.

  ResponderEliminar

Publicar un comentario