PanxeaComentario de texto:
Manifesto de Franco nas Palmas, 18 de Julio de 1936.

" (...) A situación de España é cada día que pasa máis crítica. A anarquía reina na maioría dos seus campos e pobos; autoridades de nombramento gubernativo presiden, cuando non fomentan, as revoltas. A tiros de pistolas e ametralladoras dirímense as diferenzas entre os bandos de cidadáns, que, alevosa e traidoramente, se asasinan, sen que os poderes públicos impoñan a paz e a xustiza (...)
Xusticia e igualdade ante a Lei ofrecemos. Paz e amor entre os españois. Liberdade e fraternidade exentas de libertinaxe e tiranía. Traballo para todos. Xusticia social, levada acabo sen enconos nin violencias e unha equitativa e progresiva distribución da riqueza sen destruir ni por en perigo a economía española. (...) unha guerra sin cuartel aos explotadores da política, aos engañadores do obreiro honrado, aos extranxeiros ou aos extranxeirizantes, que directa ou solapadamente tentan destruir a España (...)"


UD. 10: DO DESASTRE DO 98 Á GUERRA CIVIL


OBXECTIVOS
DO DESASTRE DO 98 Á GUERRA CIVIL COMPETENCIAS

 • -  Os alumnos deben saber analizar un fragmento da Constitución de 1931.
 • -  Os alumnos deben saber facer un esquema coas principais reformas da
  II República.
  - Os alumnos deben saber facer un esquema coa dictadura de Primo de Rivera.
  - O s alumnos deben saber facer un comentario sobre o alzamiento militar do 18 de xullo.

 • CONTIDOS

 • -  O desastre do 98

  o Rexeneracionismo (Definición)

 • -  A crise da Restauración (1902-1931)

  o Semana Tráxica (Definición)
  o Crise de 1917

  o Ditadura de Primo de Rivera (1923-1930)


  § Evolución
  § Derrota de Annual (Definición)
  § Pacto de San Sebastián (Definición). • -  II República
  o Bienio Reformista (1931-1933) (Esquema coas reformas) 
  o Comentario da Constitución de 1931.
  o Bienio Conservador (1933-1936)

  § CEDA (Definición)
  § Revolución de Outubro de 1934 
  o Fronte Popular (1936)


 • -  Guerra Civil (1936-1939)


  o Golpe de Estado: comentario
  o Dimensión internacional. 


Premendo no enlace acederdes ao mapa que elaboramos todos xuntos!

OBXECTIVOS
UD.9: ESPAÑA NO S.XIX

a) Competencias:
 1. ComentariodomapadaGuerradaIndependencia
 2. ComentariodetextodaConstituciónde1812
 3. Elaborar unha liña do tempo dende Carlos IV a Afonso XII
b) Contidos:
 1. AcrisedoreinadodeCarlosIV
 2. AguerracontraFrancia
i. Definir guerrilla c. As Cortes de Cádiz
i. Composición e labor das Cortes. d. AConstitucióndeCádiz
i. Definir soberanía nacional e. OreinadodeFernandoVII
i. Pragmática Sanción de 1830
 1. Isabel II e a construción do Estado Liberal (1833-1868)
  1. Definir rexencia
  2. Definir pronunciamento.
 2. O sexenio Democrático (1868-1874)
i. Definir cantonalismo
h. ARestauración
 1. Definir cacique
 2. Definir pucheirazo 

OBXECTIVOS
A EUROPA DE ENTREGUERRAS E A II GUERRA MUNDIAL

COMPETENCIAS
-               Os alumnos deben saber analizar un mapa sobre a evolución da II Guerra Mundial.
-               Os alumnos deben saber realizar un esquema sobre a crise do 29.
-               Os alumnos deben saber realizar un esquema sobre as causas da II GM

CONTIDOS
-               DEFINICIÓNS: Gran Depresión, New Deal, fascismo, totalitarismo, autarquía, Holocausto, teoría do espazo vital, plan quinquenal, purga.
-               A crise do 29
o   Mapa conceptual
-               A Gran Depresión (definición)
-               O New Deal (definición)
-               O ascenso dos totalitarismos
o   Características dun réxime totalitario
-               Italia Fascista
o   Bases ideolóxicas do fascismo
-               Alemaña Nazi
-               A ditadura de Stalin (1929-1953)
o   Dictadura totalitaria
-               II Guerra Mundial
o   Causas
§  Esquema feito na aula
o   Desenvolvemento
§  Comentario do mapa
o   Tratados de Paz
§  Conferencia de Ialta
§  Conferencia de Postdam

§  ONU

UD 4: REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E SOCIEDADE DE CLASES

OBXECTIVOS
SOCIEDADE DE CLASES
IMPERIALISMO E I GUERRA MUNDIAL

1. Competencias:
 1. Comentar un mapa do imperialismo.
 2. Comentar un mapa da I Guerra Mundial.
 3. Elaborar un esquema coas causas da I Guerra
  Mundial.
 4. Elaborar un esquema coas causas do imperialismo.
2. Contidos
a. A sociedade de clases

i. Definicións
b. O movemento obreiro i. Definicións

c. O imperialismo
 1. Concepto
 2. Factores
 3. Os grandes imperios
 4. As formas de dominio
  1. Definicións
 5. A explotación económica
d. A primeira Guerra Mundial i. Orixe
ii. Desenvolvemento iii. Consecuencias.
e. A Revolución Rusa
 1. A revolución de 1905
 2. A revolución de febreiro de 1917
  1. Fracaso do goberno provisional.

 3. A revolución de outubro de 1917 REVOLUCIÓNS LIBERAIS
OBXECTIVOS TEMA 2
Ø  COMPETENCIAS:
o   Comentar un fragmento da declaración de Independencia dos EE.UU.
o   Comentar un fragmento da Declaración de Dereitos do home e do Cidadán (1789)
o   Comentar un mapa da expansión Napoleónica.
o   Saber elaborar un cadro coas causas, desenvolvemento e consecuencias da Revolución Francesa.
o   Saber elaborar un mapa conceptual cos obxectivos e consecuencias do Congreso de Viena.
Ø  CONTIDOS:
Ø  Coñecer as causas, desenvolvemento e consecuencias da Revolución Americana.
Ø  Coñecer as causas, desenvolvemento e consecuencias da Revolución Francesa. (Cadro).
Ø  Coñecer os trazos principais do imperio napoleónico (Comentario)
Ø  Coñecer as principais consecuencias da restauración.
o   O Congreso de Viena (Mapa conceptual).
Ø  Distinguir entre nacionalismos disgregadores e unificadores
o   Coñecer os procesos unificadores de Alemaña e Italia.
Ø  Coñecer os principios do liberalismo.

Ø  Definicións: xirondino, xacobino, restauración, liberalismo, nación, nacionalidade, nacionalismo, sistema de congresos, sufraxio censitario.

UNIDADE 1
OBXECTIVOS
COMPETENCIAS
- Comentar unha pirámide do Antigo Réxime.
- Comentar un texto de algún dos autores da ilustración
- Elaborar un mapa conceptual coas formas de poder do S.XVIII
- Elaborar un mapa conceptual cos fundamentos do Antigo Réxime.
CONTIDOS
  Definir:

 •           Estamento, burguesía, gremio, domestic system, absolutismo, agricultura de subsistencia, desamortización.
 •           Coñecer os fundamentos do Antigo Réxime.
o   Sociedade.
o   Economía
§  Comercio e artesanía
§  Sector agrario
§  Política (mapa conceptual)
- Coñecer as ideas da Ilustración e aos seus principaisrepresentantes.

 •            Montesquieu, Rousseau e Voltaire
 - Saber explicar o Despotismo Ilustrado.

BENVIDOS AO CURSO 2018-2019

Traballos pendentes!
 • Realizar un comentario sobre a pirámide do Antigo Réxima.
 • Realizar un imagina que...
  • Naceches no Antigo Réxime e cóntame un día da túa vida.
 • Leer e suliñar os apartados da economía e a política (páx. 17, 18, 19, 20)
 • Elaborar un mapa conceptual coas tres formas políticas do período (páx. 19-20)
 • Visualizar o documental Luis XIV, o rei Sol
  • Tomar notas sobre o modelo de monarquía de Luis XIV.
  • Realizar un esquema coas notas
XOGO FINALOBXECTIVOS

O IMPERIO ESPAÑOL
 • COMPETENCIAS
  • Os alumnos deben saber analizar un mapa sobre a herencia de Carlos V.
  • Os alumnos deben saber analizar un mapa da Monarquía Hispánica.
  • Os alumnos deben saber facer un mapa conceptual cos reinados dos RR.CC, Carlos V e Filipe II

 • CONTIDOS
  • A aparición do Estado moderno.
   • Características das monarquías autoritarias. 
   • Definición de monarquía autoritaria.
  •  Reinado dos Reis Católicos: 
   • Mapa conceptual.
   • Unión dinástica.
   • Fortalecemento da autoridade real. 
   • Unidade Relixiosa.
   • Expansión territorial
  •  Carlos V
   • Comentario do mapa da súa herdanza.  
   • Revolta das Comunidades (Definición) 
   • Xermanías (Definición)
  •  Filipe II
   • Monarquía Hispánica.
   • Comentario do mapa.
  • Organización do Imperio
   • Órganos de goberno
   •  Definir vicerrei e chancelarías.
  • Sociedade
   • Describir a pirámide estamental.
  • Actividades económicas. 
   •  Mesta (definción)
  •  Problemas exteriores
   • Rivalidade con Francia 

IMAXINA

Imaxina que vives a principios do S.XV e elabora un texto narrativo contando un día da túa vida.

Opcións:

 • Eres un explorador castelán ou portugués e viaxas a América. Elabora un texto no que describas o que vas topando empregando como modelo un libro de viaxes.
 • Eres un tripulante castelán ou portugués e vas de camino a América ou Asia. Elabora un texto no que describas a viaxe empregado como modelo un caderno de bitácora.
 • Eres un habitante da América precolombiana. Relata a conquista que levaron a cabo os europeos dende o punto de vista de un indígena. Emprega como modelo un diario.
 • DATA DE ENTREGA MARTES 29 DE MAIO
OBXECTIVOS
A IDADE MODERNA E O RENACEMENTO


a)         Competencias:
a.         Comentario dun mapa das exploracións portuguesas ou castelás.
b.         Comentario de unha obra de arte renacentista.
c.         Mapas conceptuais.

b)        Contidos:
a.         Exploracións:
                                                                                              i.         Mundo coñecido.
                                                                                            ii.         Busca de novas rutas.
                                                                                          iii.         Avances na navegación.
b.         Exploracións portuguesas
                                                                                              i.         Proxecto portugués.
                                                                                            ii.         Viaxes.
                                                                                          iii.         Ruta á India.
c.         Exploracións castelás
                                                                                              i.         Descubrimento de América.
                                                                                            ii.         Reparto do mundo.
d.         América precolombiana.
                                                                                              i.         Elaborar un mapa conceptual cos trazos principais dos maias, incas e aztecas.
e.         Transformacións económicas.
                                                                                              i.         Definir burguesía.
f.            Humanismo:
                                                                                              i.         Cambio de mentalidade.
1.         Definición de humanismo
2.         Características
                                                                                            ii.         Difusión
                                                                                          iii.         Definir mecenas:
g.         Fases do renacemento:
                                                                                              i.         O Quattrocento
1.         Principais representantes.
                                                                                            ii.         O Cinquecento:
1.         Principais representantes.
                                                                                          iii.         Renacemento en España:
1.         Estilos arquitectónicos.
2.         O Greco
h.         Reforma relixiosa:
                                                                                              i.         A ruptura de Lutero
                                                                                            ii.         Doutrina Luterana.
i.             Contrarreforma
                                                                                              i.         Concilio de Trento
                                                                                            ii.         Represión

UNIDADE 7UNIDADE 8

AMÉRICA, UN NOVO MUNDO

Responde ás seguintes cuestións

1. Onde estaba a Casa de Contratación e que función tiña?

2. Que eran e como funcionaban as encomendas?

3. Que sucedeu a "noite triste"?

4. Sinala os trazos principais das civilizacións Inca, Maia e Azteca.

OBXECTIVOS

A INDUSTRIA, O SECTOR SERVIZOS E A CIDADE


COMPETENCIAS:

a) Comentar o mapa da deslocalización da industria.
b) Comentar unha imaxe dun espazo urbano.

CONTIDOS:

a) A Industria:
- Definición.

b) O nacemento da industria:
- Saber en que se basea o novo modo de produción industrial. 

c) O sector servizos:
- Saber definir o concepto “sector servizos”.
- Saber as características dos servizos públicos e os servizos privados.

d) Comercio:
- Definición.
- Saber organizar as súas principais características nun mapa conceptual (feito na aula).

e) Transporte:
-  Definición.
-  Saber organizar nunha táboa os principais elementos do transporte (feito na aula).

f) Turismo:
- Definición.
- Coñecer os seus efectos positivos.
- Coñecer os seus efectos negativos.

g) Cidade:
-  Saber definir cidade.
-  Saber as características que diferencian a cidade de outros tipos de localidades.
-  Saber definir espazo urbano.
-  Coñecer as funcións dunha cidade.
-  Coñecer a estrutura interna da cidade.
-  Coñecer as tres áreas das cidades europeas orixinadas pola evolución histórica.
-  Coñecer os trazos esenciais das tres zonas do espazo urbano:
o A cidade central.
o O espazo periurbano. 
o A área rururbana.
-  Definir cidade difusa.

UNIDADE 6

UNIDADE 5

UNIDADE 4

UNIDADE 3


OBXECTIVOS

O SECTOR PRIMARIO
1. Competencias:
a. Comentar unha paisaxe agraria
b. Comentar un mapa dos usos agrarios.


2. Contidos
a. Actividades do sector primario 

-  Saber que catro actividades proporcionan recursos básicos ou primarios.
b. A paisaxe agraria
 1. Relevo: mencionar que dous elementos do relevo poden condicionar a paisaxe agraria.
 2. Tipo de solo: mencionar os tres tipos de solo e a súa principal característica.
 3. Clima: saber os carro factores que limitan a actividade agrícola.
 4. Parcelas: características dos openfield e os bocage
 5. Sistemas de cultivo: distinguir agricultura intensiva de extensiva.
 6. Variedade de cultivo: distinguir monocultivo de policultivo.
c. A agricultura das rexións desenvolvidas (mapa conceptual)
i. Características da agricultura de mercado (rasgos esenciais)
ii. Efectos (saber mencionar os efectos principais)

d. Agricultura das rexións en desenvolvemento (mapa conceptual)

 1. Agricultura de subsistencia (características esenciais)
 2. Agricultura de rozas 
 3. Agricultura sedentaria de secaño
 4. Agricultura irrigada monzónica
 5. Agricultura de plantación (características esenciais)
e. Gandaría (saber definir a actividade e mencionar os tipos de ganharia que existen)
f. Pesca( saber definir pesca e caladoiro. Coñecer os tres tipos de pesca mariña)
g. Minaría (saber definir minería, mineral, xacemento)
h. Fontes de enerxía (saber definir enerxía renovable e non renovable)


Traballo sobre a pesca:


1. Cada alumno seleccionará unha especie. Especies
2. Cos datos ofrecidos na páxina do ministeiro fará unha ficha.
3. Na páxina da Autoridade portuaria de Vigo e consultará as descargas diarias da especie que seleccionou. (Apartado Lonja hoy)
4. Cos datos obtidos dende o día 16/ 1/18 ao 16/2/ 18 elaborará un gráfico.
5. Data de entrega 19/2/18Comentamos unha paisaxe!


UNIDADE 2

OBXETIVOS

O alumno debe dominar os temas enumerados, podendo elaborar un mapa conceptual, responder a unha pregunta concreta ou realizar un comentario sobre unha fonte relacionada cos mesmos.

1.         A actividade económica
a.         Trazos que a definen.
b.         Fases
c.          Os sectores económicos.
2.         Os axentes económicos
3.         Factores produtivos
4.         A globalización
a.         Concepto
b.         Liberalización dos intercambios
c.          Deslocalizaciós
d.         Transportes
e.         O crecemento das multinacionais
5.         As economías emerxentes
a.         Vantaxes na globalización
b.         Limitacións
c.          Os BRICS
6.         As potencias tradicionais
a.         Unha hexemonía económica en dúbida.
b.         Debilitación dos Estados
c.          Estado de benestar en risco.

d.         Empobrecemento da poboación.

UNIDADE 1


OBXECTIVOS

Para superar esta unidade o alumno debe saber :
1.  Que é un Estado
2.  As funcións dun Estado.
3.  Que son os Estados democráticos.
4.  Que é a ONU
5.  Que é a UE.
6.  As institucións da Unión Europea.
7.  A Organización de España
a.    A organización política
b.  A organización territorial.

Comentarios