Expaña, con X de geografía

EXAME DO 7 DE NOVEMBRO

                                            OBXECTIVOS TEMA 1 

Para superar esta unidade o alumno debe saber:

 • Definir:
  • Estado, democracia, ditadura, república, monarquía,  centralizado, descentralizado, ONU, Unión Europea, autonomía, Estados de benestar.
 • Elaborar un mapa conceptual sobre o Estado.
 • Elaborar un cadro coas diferencias entre os Estados democráticos e os autoritarios.
 • Elaborar un cadro coas diferencias entre república e monarquía.
 • Elaborar un cadro coa organización da ONU.
 • Comentar o gráfico dos presupostos dun Estado de benestar.
 • Comentar o mapa da distribución político territorial española mencionando a importancia das autonomías e o principio de solidariedade.TRABALLO SOBRE UN PAÍS
 • Elixe un país e anotate na lista da aula.
 • Elabora unha ficha.
  • A man e con bolígrafo.
  • Podes imprimir imaxes para facela máis vistosa.
  • Datos:
   • Capital.
   • Número de habitantes.
   • Modelo de goberno.
   • Símbolos nacionais.
   • Países fronteirizos.
   • Elementos culturais
    • idioma, relixión, gastronomía...
 • Data límite de entrega 26 de novembro de 2018

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

         O 100%  da cualificación final é o resultado da suma das seguintes porcentaxes.
§  60% da nota final: Probas obxectivas (exame).
§  Un 10 equivale a un 6.
§  Un 5 equivale a un 3.
§  40% da nota final: Traballo da aula.
§  Traballo realizado no caderno
§  Traballo realizado no Blog.
§  Positivos e negativos que temos do noso traballo e comportamento na aula.
§  4 negativos restan un punto de esta parte da nota.
§  Podemos recuperar negativos mediante traballo extra.

§  No caso de que un alumno ou alumna sexa sorprendido manipulando os apuntes, o libro, un dispositivo electrónico, ou calquera elemento que poida conter información sobre o contido da proba obxectiva, puntuarase dita proba con un 0 e o alumno deberá presentarse a suficiencia da avaliación ou a de xuño no caso de ser unha recuperación.

Comentarios