Expaña, con X de xeografía

EXAME 5 DE DECEMBRO


OBXECTIVOS TEMA 2
page1image912
1. COMPETENCIAS:
 1. Comentarundiagramacosaxenteseconómicos.
 2. Comentarunmapadasdeslocalizacións
 3. Elaborar un mapa conceptual da globalización
 4. Elaboraruncadrocoaseconomíasemerxenteseaspotencias
  tradicionais
2. CONTIDOS:
 1. Aactividadeeconómica
  1. Trazos que a definen.
  2. Fases
  3. Os sectores económicos.
 2. Osaxenteseconómicos(comentario)
 3. Factores produtivos
 4. Aglobalización
  1. Concepto (Definición)
  2. Cadro
  3. Deslocalizaciós (Comentario mapa)
  4. Transportes
 5. Aseconomíasemerxentes
  1. Vantaxes na globalización
  2. Limitacións
  3. Os BRICS
 6. As potencias tradicionais.
  1. Debilitación dos Estados
  2. Estado de benestar en risco.
  3. Empobrecemento da poboación.
3. DEFINICIÓNS
a. Actividadeeconómica,BRICS,produción,distribución,axentes económicos, globalización, deslocalizacións, factores produtivos, multinacional. 

UNIDADE 2: GLOBALIZACIÓNEXAME DO 7 DE NOVEMBRO


                                            OBXECTIVOS TEMA 1 

Para superar esta unidade o alumno debe saber:

 • Definir:
  • Estado, democracia, ditadura, república, monarquía,  centralizado, descentralizado, ONU, Unión Europea, autonomía, Estados de benestar.
 • Elaborar un mapa conceptual sobre o Estado.
 • Elaborar un cadro coas diferencias entre os Estados democráticos e os autoritarios.
 • Elaborar un cadro coas diferencias entre república e monarquía.
 • Elaborar un cadro coa organización da ONU.
 • Comentar o gráfico dos presupostos dun Estado de benestar.
 • Comentar o mapa da distribución político territorial española mencionando a importancia das autonomías e o principio de solidariedade.TRABALLO SOBRE UN PAÍS
 • Elixe un país e anotate na lista da aula.
 • Elabora unha ficha.
  • A man e con bolígrafo.
  • Podes imprimir imaxes para facela máis vistosa.
  • Datos:
   • Capital.
   • Número de habitantes.
   • Modelo de goberno.
   • Símbolos nacionais.
   • Países fronteirizos.
   • Elementos culturais
    • idioma, relixión, gastronomía...
 • Data límite de entrega 26 de novembro de 2018

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

         O 100%  da cualificación final é o resultado da suma das seguintes porcentaxes.
§  60% da nota final: Probas obxectivas (exame).
§  Un 10 equivale a un 6.
§  Un 5 equivale a un 3.
§  40% da nota final: Traballo da aula.
§  Traballo realizado no caderno
§  Traballo realizado no Blog.
§  Positivos e negativos que temos do noso traballo e comportamento na aula.
§  4 negativos restan un punto de esta parte da nota.
§  Podemos recuperar negativos mediante traballo extra.

§  No caso de que un alumno ou alumna sexa sorprendido manipulando os apuntes, o libro, un dispositivo electrónico, ou calquera elemento que poida conter información sobre o contido da proba obxectiva, puntuarase dita proba con un 0 e o alumno deberá presentarse a suficiencia da avaliación ou a de xuño no caso de ser unha recuperación.

Comentarios