Expaña, con X de xeografíaTRABALLO 3º AVALIACIÓN: IMAXINA QUE...

Os alumnos deben imaginar que participaron na conquista de América e deben redactar nunha carilla a súa experiencia.

DATA LÍMITE DE ENTREGA: 21 DE MAIO (PODEN ENTREGALO CON ANTERIORIDADE)

PAUTAS:
 • Empregar a información da aula, do libro e investigar, a nosa historia debe ser verosímil e debe ter rigor histórico.
 • O traballo debe realizarse a man.
 • 3 modelos posibles:
  • Caderno de bitácora dun mariñeiro.
  • Diario de exploración de un xeógrafo.
  • O punto de vista dun indíxena.UD.7: OS REIS CATÓLICOS
UD.8: O IMPERIO ESPAÑOL


OBXECTIVOS
OS REIS CATÓLICOS E O IMPERIO ESPAÑOL
EXAME:  MÉRCORES 15 DE MAIO 

         COMPETENCIAS
 • -  Os alumnos deben saber analizar un mapa sobre a herencia de Carlos V.
 • -  Os alumnos deben saber analizar un mapa da Monarquía Hispánica.
 • -  Os alumnos deben saber facer un mapa conceptual cos reinados dos
  RR.CC, Carlos V e Filipe II

  CONTIDOS
-  A aparición do Estado moderno.
 • o Características das monarquías autoritarias.
 • o Definición de monarquía autoritaria.
-  Reinado dos Reis Católicos: 
 • o Mapa conceptual.
 • o Unión dinástica.
 • o Fortalecemento da autoridade real.
 • Unidade Relixiosa.
 • o Expansión territorial
-  Carlos V
 • o Comentario do mapa da súa herdanza.
 • Revolta das Comunidades (Definición) 
 • o Xermanías (Definición)
-  Filipe II
  • Monarquía Hispánica.
  • Comentario do mapa.
  • Organización do Imperio 
  • Órganos de goberno.
   • Definir vicerrei e chancelarías.
  • Sociedade
   • Describir a pirámide estamental.
  • Actividades económicas. 
   • Mesta (definción) 
-  Problemas exteriores
 • Rivalidade con Francia 

Imaxe do plano de Vigo para comentar:

OBXECTIVOS 
MINARÍA, INDUSTRIA, SECTOR SERVIZOS E CIDADE
(EXAME VIERNES 3 DE ABRIL)


COMPETENCIAS:

a)         Comentar unha imaxe dun espazo urbano.
b)         Comentar o plano dunha cidade.
c)         Mapa conceptual sobre o comercio.

CONTIDOS:

a)         Minaría
-               Definición.
-               Fontes de enerxía:
o   Definición
o   Definición de fontes de enerxía renovables.
b)        A Industria:
-               Definición.

c)         O nacemento da industria:
-               Saber en que se basea o novo modo de produción industrial.
d)        O sector servizos:
-               Saber definir o concepto “sector servizos”.
-               Saber as características dos servizos públicos e os servizos privados.
e)         Comercio:
-               Definición.
-               Saber organizar as súas principais características nun mapa conceptual (feito na aula).
f)            Transporte:
-               Definición.
g)        Turismo:
-               Definición.
-               Coñecer os seus efectos positivos.
-               Coñecer os seus efectos negativos.
h)        Cidade:
-               Saber definir cidade.
-               Saber as características que diferencian a cidade de outros tipos de localidades.
-               Saber definir espazo urbano.
-               Coñecer as funcións dunha cidade.
-               Coñecer a estrutura interna da cidade.
-               Coñecer as tres áreas das cidades europeas orixinadas pola evolución histórica.
-               Coñecer os trazos esenciais das tres zonas do espazo urbano.
o   A cidade central.
o   O espazo periurbano.
o   A área rururbana.

-               Definir cidade difusa.
TUTORIAL PARA ELABORAR GRÁFICOS DE EXCEL
TRABALLO SOBRE A PESCA
- Selecciona unha especie.
- Elabora unha ficha (1 carilla máximo)
        - Nome científico.
        - Tamaño legal e temporada de captura.
        - Caladoiros.
        - Arte de pesca.
        - Outros datos que @ alumn@ considere de interese.
        - Pódese incluír unha imaxe.
-  Dende o 1 de febreiro ao 1 de marzo, preme no enlace diariamente e anota os quilogramos que se descargaron de esa especie na lonxa.
        -ENLACE Á LONXA
        - Se un día non hai descarga anota a razón (lonxa pechada, temporal...)
        - Inclúe estes datos no traballo (1/2 carilla)
- Elabora unha gráfica cos datos obtidos (1/2 carilla)
         - A gráfica pode facerse con un programa informático.

O TRABALLO NON DEBE EXCEDER UN FOLIO E DEBE SER FEITO A MAN.
DATA LÍMITE 8 DE MARZO


UNIDADE 3: SECTOR PRIMARIO
OBXECTIVOS
O SECTOR PRIMARIO
page1image1544
 1. Comentar unha paisaxe agraria
 2. Elaborar un mapa conceptual cos tipos de agricultura
 3. Elaborar un cadro coas características da economía de plantación.
Contidos:
page1image3760
1. Actividades do sector primario
Definición
2. A paisaxe agraria
 1. Definición
 2. Relevo
 3. Tipo de solo
 4. Clima
 5. Parcelas
   Definición de explotación agraria
 1. Sistemas de cultivo
 2. Variedade de cultivo.
 3. Paisaxe en España.
3. A agricultura das rexións desenvolvidas
 1. Características
 2. Efectos
 3. Agricultura das rexións en desenvolvemento.
   Definición de agricultura de mercado
4. Agricultura de subsistencia.
 Definición
 Características.
 1. Agricultura de rozas
 2. Agricultura sedentaria de secaño
 3. Agricultura irrigada monzónica
 4. Agricultura de plantación.
5. Gandaría
Definición
Tipos 
6. Pesca
Definición
Tipos
Definición de caladoiro EXAME 5 DE DECEMBRO


OBXECTIVOS TEMA 2
page1image912
1. COMPETENCIAS:
 1. Comentarundiagramacosaxenteseconómicos.
 2. Comentarunmapadasdeslocalizacións
 3. Elaborar un mapa conceptual da globalización
 4. Elaboraruncadrocoaseconomíasemerxenteseaspotencias
  tradicionais
2. CONTIDOS:
 1. Aactividadeeconómica
  1. Trazos que a definen.
  2. Fases
  3. Os sectores económicos.
 2. Osaxenteseconómicos(comentario)
 3. Factores produtivos
 4. Aglobalización
  1. Concepto (Definición)
  2. Cadro
  3. Deslocalizaciós (Comentario mapa)
  4. Transportes
 5. Aseconomíasemerxentes
  1. Vantaxes na globalización
  2. Limitacións
  3. Os BRICS
 6. As potencias tradicionais.
  1. Debilitación dos Estados
  2. Estado de benestar en risco.
  3. Empobrecemento da poboación.
3. DEFINICIÓNS
a. Actividadeeconómica,BRICS,produción,distribución,axentes económicos, globalización, deslocalizacións, factores produtivos, multinacional. 

UNIDADE 2: GLOBALIZACIÓNEXAME DO 7 DE NOVEMBRO


                                            OBXECTIVOS TEMA 1 

Para superar esta unidade o alumno debe saber:

 • Definir:
  • Estado, democracia, ditadura, república, monarquía,  centralizado, descentralizado, ONU, Unión Europea, autonomía, Estados de benestar.
 • Elaborar un mapa conceptual sobre o Estado.
 • Elaborar un cadro coas diferencias entre os Estados democráticos e os autoritarios.
 • Elaborar un cadro coas diferencias entre república e monarquía.
 • Elaborar un cadro coa organización da ONU.
 • Comentar o gráfico dos presupostos dun Estado de benestar.
 • Comentar o mapa da distribución político territorial española mencionando a importancia das autonomías e o principio de solidariedade.TRABALLO SOBRE UN PAÍS
 • Elixe un país e anotate na lista da aula.
 • Elabora unha ficha.
  • A man e con bolígrafo.
  • Podes imprimir imaxes para facela máis vistosa.
  • Datos:
   • Capital.
   • Número de habitantes.
   • Modelo de goberno.
   • Símbolos nacionais.
   • Países fronteirizos.
   • Elementos culturais
    • idioma, relixión, gastronomía...
 • Data límite de entrega 26 de novembro de 2018

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

         O 100%  da cualificación final é o resultado da suma das seguintes porcentaxes.
§  60% da nota final: Probas obxectivas (exame).
§  Un 10 equivale a un 6.
§  Un 5 equivale a un 3.
§  40% da nota final: Traballo da aula.
§  Traballo realizado no caderno
§  Traballo realizado no Blog.
§  Positivos e negativos que temos do noso traballo e comportamento na aula.
§  4 negativos restan un punto de esta parte da nota.
§  Podemos recuperar negativos mediante traballo extra.

§  No caso de que un alumno ou alumna sexa sorprendido manipulando os apuntes, o libro, un dispositivo electrónico, ou calquera elemento que poida conter información sobre o contido da proba obxectiva, puntuarase dita proba con un 0 e o alumno deberá presentarse a suficiencia da avaliación ou a de xuño no caso de ser unha recuperación.

Comentarios