Facemos a nosa historia

OBXECTIVOS  1º AVALIACIÓN

COMPETENCIAS
1.         Comentar unha gráfica coa poboación do Antigo Réxime.
2.         Comentar un documento da Revolución Francesa.
3.         Elaborar un mapa conceptual da Revolución Francesa.
4.         Comentar un mapa do Imperio Napoleónico.
5.         Comentar unha imaxe do Congreso de Viena.
6.         Elaborar unha táboa dos procesos unificadores

CONTIDOS
1.         Coñecer os fundamentos do Antigo Réxime.
a.         Sociedade.
b.         Economía
(Comercio, artesanía, Sector agrario)
c.         Política
2.         Coñecer as ideas da Ilustración e aos seus principaisrepresentantes.
3.         Coñecer as causas, desenvolvemento e consecuencias da Revolución Americana.
4.          Coñecer as causas, desenvolvemento e consecuencias da Revolución Francesa.(Mapa Conceptual)
5.         Coñecer os trazos principais do imperio napoleónico (Comentario)
6.          Coñecer as principais consecuencias da restauración.(Comentario)
7.         O Congreso de Viena (Comentario).
8.         Distinguir entre nacionalismos disgregadores e unificadores
9.         Coñecer os procesos unificadores de Alemaña e Italia (táboa)
10.   Coñecer os principios do liberalismo.
11.   Definicións: xirondino, xacobino, restauración, liberalismo, nación, nacionalidade, nacionalismo, sistema de congresos, sufraxio censitario. Estamento, burguesía, gremio, domestic system, absolutismo, agricultura de subsistencia, desamortización.Comentario Nº 3:


BENVIDOS AO CURSO 2018-2019

PRESENTACIÓN

UNIDADE 8

OBXECTIVOS
DO DESASTRE DO 98 Á GUERRA CIVIL 

        COMPETENCIAS
 • -  Os alumnos deben saber analizar un mapa sobre a evolución da Guerra Civil.
 • -  Os alumnos deben saber analizar un fragmento da Constitución de 1931.
 • -  Os alumnos deben saber facer un esquema coas principais reformas da
  II República.
 • -  Os alumnos deben saber realizar un esquema sobre o reinado de Alfonso
  XIII .

  CONTIDOS
 • -  O desastre do 98
  o A crise do 98.
  o Rexeneracionismo (Definición)

 • -  A crise da Restauración (1902-1931)
  o Semana Tráxica (Definición)
  o Crise de 1917
  o Ditadura de Primo de Rivera (1923-1930) 
  • Evolución
  • Derrota de Annual (Definición)
  • Pacto de San Sebastián (Definición).


 • -  II República
  o Bienio Reformista (1931-1933) (Esquema coas reformas) 
  o Comentario da Constitución de 1931.
  o Bienio Conservador (1933-1936) 
  • CEDA (Definición)
  • Revolución de Outubro de 1934
o Fronte Popular (1936)
 • -  Guerra Civil (1936-1939)
  o Comentario do mapa.
  o Golpe de Estado
  o Dimensión internacional.
UNIDADE 7
OBXECTIVOS 
ESPAÑA S.XIX

a) Competencias:

 1. Comentario do mapa da Guerra da Independencia
 2. Comentario de texto da Constitución de1812
 3. Elaborar unha liña do tempo dende Carlos IV a Afonso XII

b) Contidos:

 • A crise do reinado de Carlos IV
 • A guerra contra Francia
  • Definir guerrilla
 • As Cortes de Cádiz
  • Composición e labor das Cortes. 
 • A Constitución de Cádiz
  •  Definir soberanía nacional 
 • O reinado de Fernando VII
  • Pragmática Sanción de 1830
 • Isabel II e a construción do Estado Liberal (1833-1868
  • Definir rexencia
  • Definir pronunciamento.
 • O sexenio Democrático (1868-1874)
  • Definir cantonalismo
 •  A Restauración
  • Definir cacique
  • Definir pucheirazo 

Exercicio de Educación en Valores

Visualiza o corto Happiness e fai unha reflexión sobre as cosas que consideras que che aportan felicidade.

Happiness


UNIDADE 6

UNIDADE 5


OBXECTIVOS
COMPETENCIAS
-               Os alumnos deben saber analizar un mapa sobre a evolución da II Guerra Mundial.
-               Os alumnos deben saber realizar un esquema sobre a crise do 29.

CONTIDOS
 1.    A crise do 29
  1. Esquema
 2.     A Gran Depresión
 3.    O New Deal
 4.    O ascenso dos totalitarismos
  1. Características dun réxime totalitario
 5.    Italia Fascista
  1. Bases ideolóxicas do fascismo
 6.    Alemaña Nazi
 7.    A ditadura de Stalin (1929-1953)
  1. Dictadura totalitaria
 8.    II Guerra Mundial
  1.  Causas
   1. Esquema feito na aula
  2. Desenvolvemento
   1. Comentario do mapa
  3.  Tratados de Paz
   1. Conferencia de Ialta
   2.  Conferencia de Postdam
   3. ONU

UNIDADE 4OBXECTIVOS
1. Competencias:
a. Comentar un mapa do imperialismo.
b. Comentar un mapa da primeira Guerra Mundial.

2. Contidos
 1. A II Revolución Industrial
 2. Os efectos da industrialización na poboación
 3. A sociedade de clases
 4. O movemento obreiro
 5. O imperialismo
  1. Concepto
  2. Factores
  3. Os grandes imperios
  4. As formas de dominio
  5. A explotación económica
 6. A primeira Guerra Mundial
  i. Orixe
  ii. Desenvolvemento

  iii. Consecuencias.
 7. A Revolución Rusa
  1. A revolución de 1905
  2. A revolución de febreiro de 1917
   1. Fracaso do goberno provisional.
  3. A revolución de outubro de 1917
  4. Impacto da revolución. 

UNIDADE 3

OBXETIVOS

ØCoñecer as causas, desenvolvemento e consecuencias da Revolución Americana.
Ø  Coñecer as causas, desenvolvemento e consecuencias da Revolución Francesa.
Ø  Coñecer os trazos principais do imperio napoleónico.
Ø  Coñecer as principais consecuencias da restauración.
o   O Congreso de Viena.
o   As ondas revolucionarias.
Ø  Distinguir entre nacionalismos disgregadores e unificadores
o   Coñecer os procesos unificadores de Alemaña e Italia.
Ø  Coñecer as orixes da Revolución Industrial.
o   Revolución demográfica
o   Revolución agrícola.
o   A revolución dos transportes
Ø  Saber explicar o desenvolvemento da Revolución Industrial.

Ø  Coñecer os principios do liberalismo.

UNIDADE 2

Unidade 1OBXETIVOS
 • -  Saber os fundamentos do Antigo Réxime. 
  Sociedade.
  o Economía

  Comercio e artesanía 


  Sector agrario

  o Política

  Absolutismo


  Parlamentarismo inglés


  República das Provincias Unidas

 • -  Coñecer as ideas da Ilustración e aos seus
  representantes.

 • -  Saber explicar o Despotismo Ilustrado.

 • -  Coñecer as reformas borbónicas en España 

Comentarios